/Files/photogallery/берд.png

ВСТУП

Правила конкурсного приймання до Харківської спеціалізованої школи І ступеня № 177 Харківської міської ради Харківської області складено відповідно до п.3 ст.18 Закону України «Про загальну середню освіту», Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназії, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженою наказом Міністерства освіти та науки України від 19.06.2003 № 389, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.07.2003 за № 547/7868, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 та на підставі Статуту Харківської спеціалізованої школи І ступеня № 177 Харківської міської ради Харківської області.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приймання дітей (учнів) до Харківської спеціалізованої школи І ступеня № 177 Харківської міської ради Харківської області (далі Навчальний заклад) здійснюється на конкурсній основі.

1.2. У конкурсному відборі беруть участь діти (учні) незалежно від місця проживання.

1.3. Конкурсне приймання дітей (учнів) здійснюється на безоплатній основі.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні Навчального закладу. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації та на сайті Навчального закладу.

2.2. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року у червні. За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання у серпні, яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.3. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.4. Для проведення конкурсних випробувань у Навчальному закладі створюється педагогічна комісія, склад якої затверджується наказом директора школи за погодженням з радою Навчального закладу. До складу педагогічної комісії залучається практичний психолог. Головою педагогічної комісії є директор Навчального закладу.

2.5. До участі в конкурсі допускаються діти (учні) на підставі особистої заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора Навчального закладу, табеля успішності учня (крім дітей (учнів), які вступають до 1-го класу та 2-го, якщо оцінювання навчальних досягнень учнів проводилося вербально), копії свідоцтва про народження та медичної картки дитини встановленого зразка.

2.6. Діти-сироти, діти, що позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС приймаються до Навчального закладу на загальних засадах.

3. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

3.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу Харківської спеціалізованої школи І ступеня № 177 Харківської міської ради Харківської області проводиться у терміни, визначені Навчальним закладом, у формі співбесіди (додаток 1) з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.

3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу Харківської спеціалізованої школи І ступеня № 177 Харківської міської ради Харківської області, включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення іноземних мов. Такі завдання розробляє педагогічна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології, та затверджує директор Навчального закладу за погодженням з управлінням освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради.

3.3. Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1-го класу не може перевищувати 3 осіб, включаючи практичного психолога. Співбесіда триває не більше ніж 30 хв..

3.4. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 2-4-го класів Навчального закладу, проводяться у формі тестування, яке включає виконання завдань для перевірки рівня навчальних досягнень учня з німецької мови (додаток 1).

3.5. Завдання для перевірки рівня навчальних досягнень учня з німецької мови для конкурсних випробувань розробляються методичними об’єднаннями вчителів, затверджуються директором Навчального закладу за погодженням з управлінням освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради.

Не допускається застосовування тих самих варіантів завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.6. Для проведення письмового випробування учням 2-4 класів видається папір зі штампом Навчального закладу та бланк для виконання тестових завдань з перевірки навчальних досягнень.

3.7. Тривалість тестування для учнів 2-4 класів не перевищує 40 хвилин.

3.8. Результати випробувань оформлюються у вигляді протоколу педагогічної комісії (додаток 2) і зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.9. Результати співбесіди з учнями, що вступають до 1-го класу оголошуються в той самий день, а результати тестування для учнів, що вступають до 2-4-х класів – не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників із виставленими балами вивішуються у приміщенні Навчального закладу для загального ознайомлення.

3.10. Діти (учні), які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях на загальних умовах, терміни проведення яких визначає директор Навчального закладу.

3.11. Підсумки конкурсу підводяться на засіданні педагогічної комісії, яка приймає рішення про зарахування учасників конкурсу до Навчального закладу.

4. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ

4.1. Діти (учні), які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до закладу наказом директора Навчального закладу на підставі рішення педагогічної комісії. Зарахування дітей (учнів) проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. До Навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка встановленого зразка.

4.3. Якщо батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням педагогічної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій рішенням ради Навчального закладу створюється апеляційна комісія. Головою апеляційної комісії є голова ради Навчального закладу. Проведення додаткових випробувань (під час розгляду апеляції) забороняється.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5. Діти, які не пройшли конкурсу для зарахування до 1-го класу, вступають до інших загальноосвітніх навчальних закладів. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до 2-4 класів школи, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі або зараховуються до загальноосвітніх закладів, що знаходяться за їх місцем проживання.

4.6. Учні, які зараховані до школи, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ КОНКУРСУ

5.1. Директор Навчального закладу несе персональну відповідальність за дотримання вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання учнів до гімназії, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 р. № 389 (далі Інструкції про порядок конкурсного приймання учнів), та Правил конкурсного приймання учнів до Харківської спеціалізованої школи І ступеня № 177 Харківської міської ради Харківської області.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів до Навчального закладу за результатами конкурсного відбору здійснюється управлінням освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради.

5.3. При порушенні Навчальним закладом вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання учнів та Правил конкурсного приймання учнів до Харківської спеціалізованої школи І ступеня № 177 Харківської міської ради Харківської області, рішенням управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради, результати конкурсу визначаються недійсними.

5.4. У випадку визнання результатів конкурсу не дійсними, управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради, що приймало це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

 Додаток 1до Правил конкурсного приймання учнів до Харківської спеціалізованої школи І ступеня № 177 Харківської міської ради Харківської областіТАБЛИЦЯвизначення кількості конкурсних випробувань, 
що відбуваються під час приймання 
до Харківської спеціалізованої школи І ступеня № 177 
Харківської міської ради Харківської області
Тип загальноосвітнього навчального закладу
З якого класу відбувається приймання
Кількість конкурсних випробувань
Спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивчення німецької мови
1-й клас
Одне (співбесіда, яка включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини)
Спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивчення німецької мови
2-4 класи
Одне (тестування, яке включає виконання завдань для перевірки рівня навчальних досягнень учня з німецької мови)
Кiлькiсть переглядiв: 40