Концепція виховання

/Files/images/novorchn_svyata/PC240531.JPG

Слайд 48

Виховна робота у школі ґрунтується на науково правовій базі, яку складають: загальна декларація прав людини, Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», Закон «Про об’єднання громадян», Закон України «Про попередження насильства в сім’ї», Закону України «Про охорону дитинства», Концепція виховання дітей та молоді в національній системі виховання тощо.

Тема виховної роботи: «Формування громадської свідомості, патріотизму розвитку особистісних якостей учнів на основі взаємної поваги педагогів і учнів»

Основні завдання

Гуманізація виховного процесу, що вира­жається у створенні умов для всебічного розвитку особистості, спонукання її до са­моаналізу, самооцінки, саморозвитку, само­виховання.

Підтримка та укріплення шкільних тра­дицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу та прикрашають його життя.

Удосконалення методичної майстерності класного керівника, спроможного компе­тентно і з повною віддачею займатися здій­сненням виховної діяльності та ефективно вирішувати питання виховання школярів.

Розвиток учнівського самоврядування, його роль у НВП.

Пріоритетні напрямки виховної роботи в 2013/2014 навчального року:

· формування особистих рис громадян Укра­їни, національної свідомості та самосвідо­мості учнів;

· виховання духовної культури особистості;

· виховання поваги до Конституції та зако­нодавства України, державної символіки;

· формування високої мовної культури, ово­лодіння українською мовою;

· утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам'яті;

· збагачення народних традицій, звичаїв;

· виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності та культу­ри розумової праці;

· формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря; забезпечення повноцінного фізичного розви­тку учнів, охорони та зміцнення здоров'я; формування екологічної культури учнів, гар­монії їх відносин з природою; створення умов для творчого розвитку при­родних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності, самореалізації;

· посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у пове­дінці учнів;

· підпорядкування змісту, форм і методів ро­боти визнанню особистості дитини як най­вищої соціальної цінності; створення умов для соціального захисту ді­тей, особливо дітей-сиріт та дітей, що за­лишилися без батьківського піклування; зміцнення служби соціальної та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім'ям;

· організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування, колективне планування діяльності вчителів та учнів через раду, учнівський комітет; доцільне використання можливості поза­шкільних навчально-виховних закладів для організації позакласної та позашкільної ро­боти.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.