ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні загальних шкільних зборів ХСШ № 177

протокол від 05.06.2015 № 02

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО БАТЬКІВСЬКУ РАДУ ХАРКІВСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ

ШКОЛИ І СТУПЕНЯ № 177 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1. Загальні положення.

1.1. Положення про батьківську раду розроблене на підставі Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 № 440.

1.2. Батьківська рада ХСШ № 177 є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їх навчання у закладі.

1.3. У своїй діяльності батьківська рада ХСШ № 177 керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про об’єднання громадян», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Статутом закладу,цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами з прав дитини.

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності.

2.1. Метою діяльності батьківської ради закладу є захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань позашкільної освіти.

2.2. Основними завданнями батьківської ради ХСШ № 177 є сприяння створенню умов для:
– формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції;
– становлення учнівського самоврядування;
– виховання в учнів шанобливого ставлення до державних символів,
– формування загальнолюдської культури і моралі;
– захисту і збереження життя і здоров’я дітей;
– здобуття учнями позашкільної освіти;
– запобігання бездоглядності дітей у вільний від уроків час;
– всебічного зміцнення зв’язків між родинами та школою з метою встановлення єдності виховного впливу на дітей;
– залучення батьківської громадськості до позашкільної роботи;
– вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази закладу та її благоустрою;
– всебічно сприяти підвищенню авторитету педагога.

3. Основними принципами діяльності батьківської ради закладу є:

– законність;
– гласність;
– колегіальність;
– толерантність;
– виборність;
– організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим Положенням та законодавством;
– підзвітність і відповідальність перед загальною конференцією закладу.

4. Організація роботи батьківської ради ХСШ № 177.

4.1. Батьківська рада ХСШ № 177 формується з представників батьківських комітетів класів терміном на один навчальний рік.

4.2. Кількісний та якісний склад батьківської ради визначається рішенням загальними шкільними батьківськими зборами.

4.3. Із складу батьківської ради обираються голова,заступник голови, секретар, скарбник фонду допомоги закладу.

4.4. Батьківська рада складає план роботи на навчальний рік, керуючись завданнями, що стоять перед закладом, відповідно до плану роботи ХСШ № 177, який включає усі напрямки організації навчально-виховного процесу та погоджує його з директором ХСШ № 177.

4.5. Батьківська рада приймає свої рішення більшістю голосів при наявності на засіданні не менше половини членів ради.

4.6. Батьківська рада скликає загальні шкільні батьківські збори не рідше 1 раз на рік

4.7. Кількість делегатів на конференцію від кожного класувстановлюється батьківською радою ХСШ № 177.

4.8. Батьківська рада звітує про свою роботу на загальних шкільних батьківських зборах один раз в рік – в день виборів нового складу ради і комітетів. 4.9.Рада і комітети ведуть протоколи своїх засідань і зборів, що зберігаються у голови ради і комітетів і передаються за актом новому складу ради і комітетів. 5. Права та обов’язки батьківської ради та батьківських комітетів. 5.1.Батьківська рада і комітети мають право: – встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги закладу, захисту здоров’я і життя учнів, навчальної та виховної роботи, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі; – звертатися до директора, педагогічної ради щодо роз’яснення стану і перспектив роботи навчального закладу та з окремих питань, що турбують батьків; – за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи; – скликати позачергові батьківські збори (конференції); – створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства; – контролювати надходження і розподіл грошей; – брати участь у вирішенні питань, передбачених статутом цих фондів; – надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги учням, стимулювання діяльності педагогічних працівників і результативності виступів учнів-переможців конкурсів, виставок тощо – сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування начального закладу; – бути відзначеними грамотами та іншими формами морального та матеріального заохочення. 5.2. Рада і комітети зобов’язані: – виконувати плани роботи, затверджені головою батьківської ради і комітету; – вести протоколи засідань батьківських зборів, що зберігаються в справах закладу та передаються актом новообраному комітету; – надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора закладу або відповідального органа управління освітою; – залучати батьків до організації позашкільної роботи; – організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у навчальному закладі з метою збереження життя і здоров’я вихованців; – у разі потреби звітувати перед загальними зборами (конференціями)

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.